Praktické worskhopy doplněné o dialog mladých s odborníky: i taková byla online konference Rozhoduj o Evropě

Praha, Brno, 11. 10. 2020 – U příležitosti zakončení minulého ročníku projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ a zahájení ročníku nového se uskutečnila 9. října online konference. Během ní měli účastníci možnost poslechnout si poznatky a diskutovat s mnohými odborníky zabývajícími se občanskou participací, a také zdokonalit se v praktických dovednostech prostřednictvím workshopů. 

Blíží se devátá hodina ranní, zapínají se počítače a probíhá připojování k videohovoru. Tak probíhalo ráno v pátek 9. října, kdy se uskutečnila konference projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Ta zakončila minulý ročník projektu a zároveň zahájila ročník nový. Jelikož pandemie COVID-19 dále nabírá na síle, byli organizátoři nakonec nuceni přesunout tuto akci do online prostoru na platformu Google Meet.

V samotném úvodu akce se slova ujal Michael Murad z EUTIS o.p.s., který hosty a účastníky přivítal na konferenci a shrnul uplynulý ročník projektu. Následně vystoupili Petra Mlejnková, vedoucí katedry politologie FSS MU, Tomislav Delinić, ředitel zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v ČR a SR, Igor Blahušiak, ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, a Tatiana Chovancová z Výzkumného centra Slovenské společnosti pro zahraniční politiku. Tito hosté účastníky rovněž přivítali a zhodnotili přínos a význam jak samotného projektu, tak také účasti mladých lidí na něm.

Po zahájení konference následoval první panel moderovaný Janem Šerekem z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU. V rámci něj vystoupili Michaela Doležalová z Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží, Jonáš Herza ze Skautského institutu, Lucie Smolková, manažerka programu Reclaim our civic space!, a Lenka Hrbková, odborná asistentka z katedry politologie FSS MU. Zmínění odborníci se ve své diskusi zabývali otázkou občanské participace, jaké mohou být překážky, které v ní mladým lidem brání, či jaké se jim nabízejí příležitosti a možnosti, jak se mohou zapojit. Hosté také zmínili konkrétní příklady a projevy občanské participace, a také význam zapojení mladých lidí do veřejného dění. Na závěr pak dali panelisté našim účastníkům rady, jak přistupovat k občanské participaci.

Po krátké přestávce přišla na řadu vystoupení účastníků projektu, kteří odprezentovali výstupy z jednotlivých projektových fází. Během regionálních seminářů (od října do prosince 2019) a následně i na modelovém zasedání institucí EU v Bratislavě (v lednu 2020) se mladí lidé nejvíce zajímali o čtyři okruhy, kterým jsme se věnovali i během online konference. Otázkou vzdělávání (formálního a neformálního) se ve svém příspěvku zabýval Tomáš Čorej, způsobům, jak motivovat mladé, aby se zajímali o politiku a veřejné dění se pak věnoval Daniel Farkaš. O zbylých dvou tématech, informovanosti o EU (ne/spokojenosti s členstvím v EU a euromýty) a budoucnosti a rozšiřování EU (o západní Balkán), následně hovořili Leon Tóth a Eva Valentová. Všichni prezentující si připravili velmi kvalitně strukturovaná vystoupení plná zajímavých a důležitých informací.

Vystoupení mladých účastníků uplynulého ročníku projektu bylo zároveň propojeno s druhou panelovou diskusí moderovanou Zuzanou Wildovou z Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží. Mezi hosty, kteří se do této části zapojili, byli Pavol Kukučka ze Zastoupení Evropské komise v ČR, Igor Blahušiak a Ludmila Johnová z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Dominik Porvazník z Odboru podpory práce s mládeží Iuventy a Pavlína Slavíčková ze Sekce školního, odborného vzdělávání a mládeže Domu zahraniční spolupráce. Tito experti se do diskuze zapojovali po každém z prezentovaných témat, přičemž k řešeným oblastem přednesli své postřehy a komentáře založené na zkušenostech a znalostech nabytých při jejich práci. Do diskuse se zapojili i ostatní účastníci, a to ať už prostřednictvím chatu či vlastním videovstupem, přičemž otázky pokládali jak účastníkům uplynulého ročníku projektu, tak také jednotlivým panelistům.

Jak již bylo zmíněno výše, cílem konference bylo také zahájit nový ročník projektu. Ten účastníkům představila Tímea Červeňová za EUTIS, o.p.s. a uvedla, jak bude letos na podzim projekt probíhat. Mezi hlavní informace plynoucí z jejího vystoupení patří to, že regionální semináře budou probíhat od 19.10. do 2.12. a uskuteční se v online podobě přes platformu MS Teams. V jejich průběhu budou mít mladí účastníci možnost vyzkoušet si simulované jednání v institucích EU – Radě EU a Evropském parlamentu – a také diskutovat s hosty z řad regionálních odborníků, úředníků apod. o důležitých otázkách týkajících se nejen Evropské unie, nýbrž i jejich blízkého okolí. Regionální semináře budou probíhat jako součást přípravy na Konferenci o budoucnosti Evropy. Zmíněno bylo také modelové zasedání, které zpravidla navazuje na fázi regionálních seminářů s tím, že jeho konání se předpokládá v lednu 2021, závisle od situace.

Po obědové pauze přišly na řadu workshopy, v rámci kterých mohli účastníci konference získat nové praktické dovednosti, které se jim mohou hodit při jejich budoucí participaci na veřejném dění. Jednoho z workshopů se zhostily Zuzana Wildová a Michaela Doležalová z Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží, když nejdříve představily, co to je strukturovaný dialog s mládeží, a pak se zabývaly participací mladých lidí a vytvářením kvalitního veřejného prostoru pro všechny. Druhý workshop pod vedením novináře a aktivisty Za slušné Slovensko Davida Pásztora se pak věnoval možnostem, které nabízejí média mladým lidem a společnosti jako celku . Kromě kladení otázek lektorům obou workshopů se mohli účastníci do jejich průběhu zapojit prostřednictvím kvízů, které pro ně byly připraveny.

Všem účastníkům a panelistům děkujeme za účast na konferenci!

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Projekt je kofinancován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Ve školním roce 2020/2021 probíhá projekt v rámci příprav na Konferenci o budoucnosti Evropy.

Zpět